Warning: file_get_contents(../api/tongji/jinri/2023-03-25/qqpg.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\phpstudy_pro\WWW\api\public\fusu\qqpg.php on line 6
QQ评估 - 复苏API
QQ评估API
本接口总调用:737次·今日调用:0次

接口地址: http://hbkgds.com/api/qqpg.php

返回格式: 请看返回示例

请求方式: GET

请求示例: http://hbkgds.com/api/qqpg.php?qq=3189402257&type=

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
qq 未知 QQ号
type 未知 json返回(空格为txt返回)

返回示例:


Warning: file_get_contents(https://www.fanghong.net/cbfh.php?cb=1&sturl=99&longurl=https://c.51240.com/temp/qqjiazhi/3189402257.jpg): failed to open stream: ������ӷ���һ��ʱ���û���ȷ�𸴻�ӵ����û�з�Ӧ�����ӳ���ʧ�ܡ� in C:\phpstudy_pro\WWW\api\public\api\qqpg.php on line 18

错误码格式说明:

名称 类型 说明
暂无暂无暂无
暂无暂无暂无